Planul de măsuri pentru incluziunea refugiaților din Ucraina: ocupare și locuire

La sfârșitul lunii iunie, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 100/2022 privind aprobarea și implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ se referă la măsurile concrete, inclusiv pe termen mediu și lung, pentru sprijinirea persoanelor fugite din calea războiului din Ucraina și rămase pe teritoriul României (ne vom referi la aceste persoane cu termenul mai simplu, comun, de „refugiații din Ucraina”, chiar dacă nu este foarte precis din punct de vedere juridic).

 

CDMiR monitorizează politicile publice în domeniul incluziunii imigranților, cu accent pe Strategia Națională privind Imigrația. Considerăm oportun să informăm publicul și despre măsurile specifice privind refugiații din Ucraina, pentru că războiul este un eveniment nou, ce nu a fost luat în calcul la momentul adoptării Strategiei. În acest articol, vom prezenta măsurile propuse în domeniile ocupare și locuire.

Ținte

Ocupare

 1. facilitarea accesului pe piața muncii al persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
 2. întărirea capacității administrative a serviciului public de ocupare pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
 3. măsuri țintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
 4. creșterea gradului de informare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, privind accesul pe piața muncii;
 5. creșterea gradului de informare și formare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
 6. inventarierea competențelor și calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România.

Locuire

 1. asigurarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la locuințele nealocate, construite de Agenția Națională pentru Locuințe sau prin Programul de construcții sociale și de necesitate;
 2. asigurarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la locuințele nealocate, aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale, la structurile de cazare aflate în proprietatea autorităților publice centrale și la unitățile locative private disponibile;
 3. reabilitarea și/sau renovarea construcțiilor neutilizate, aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale, în care pot fi cazate persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;
 4. construirea de locuințe de necesitate prin intermediul Programului de construcții de locuințe sociale, conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desfășurat în baza Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Acțiuni

Ocupare

Facilitarea accesului pe piaţa muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România

 • Informare, consiliere, mediere
 • Burse ale locurilor de muncă, inclusiv online, mini burse
 • Cursuri de limba română, inclusiv Online, metodologie, suport de curs aplicate pe profesii
 • Cursuri de formare profesională, suport cu curs, translatori, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserţie care vor să încadreze în muncă grupul ţintă
 • Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România pe piaţa muncii
 • Prime de mobilitate

Întărirea capacităţii administrative a serviciului public de ocupare pentru sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România

 • Angajare personal, inclusiv cunoscători de limba ucraineană, similar facilităţii oferite de OUG nr. 20/2022
 • Formare personal propriu
 • Asigurare suport tehnic şi logistic – IT

Măsuri ţintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România

 • Mentorat (reţele de sprijin) şi/sau îndrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserţie care vor să încadreze în muncă grupul ţintă.
 • Oferirea de cursuri de limba română la locul de muncă – nivel de bază adaptat specificului locului de muncă şi ocupaţiei, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserţie care vor să încadreze în muncă grupul ţintă.
 • Cursuri adresate grupului ţintă privind antreprenoriatul în România. Module: accesare de fonduri, oportunităţi de afaceri, elemente de interculturalitate, legislaţie şi proceduri administrative, mediul de afaceri în România, dezvoltarea de materiale şi resurse în limba ucraineană (info-packs, video-uri, materiale informative, instrumente digitale).
 • Consultanţă pentru iniţierea unei afaceri, start-up.
 • Măsuri de informare privind drepturile, accesul şi participarea femeilor ucrainence pe piaţa muncii: – hărţuirea la locul de muncă – unde să se adreseze dacă sunt victimele abuzurilor şi exploatării în muncă (în limba ucraineană) sau/şi cu suportul mediatorilor interculturali şi al translatorilor.

Creşterea gradului de informare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România privind accesul pe piaţa muncii

 • Elaborarea, tipărirea şi difuzarea de materiale informative, pliante, broşuri, flayere privind modalitatea de acces a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România pe piaţa muncii şi drepturile de care beneficiază în calitate de salariaţi – în limba română şi în ucraineană.
 • Promovarea măsurilor furnizate de ANOFM, de întreprinderile sociale /de inserţie, ONG-uri, parteneri privaţi, în media, inclusiv prin spoturi publicitare, dar şi în centrele de cazare, UAT-uri.

Creşterea gradului de informare şi formare a angajatorilor români privind modalitatea de angajare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România

 • Elaborarea, tipărirea şi difuzarea de broşuri cu informaţii relevante privind modalitatea de angajare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, inclusiv procedura de completare în REVISAL – în limba română.
 • Sesiuni de formare şi suport pentru angajatorii interesaţi de forţa de muncă străină: legislaţie, proceduri administrative, managementul diversităţii la locul de muncă, integrarea şi acompanierea la locul de muncă, elemente de interculturalitate.

Inventarierea competenţelor şi a calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România

 • Inventarierea competenţelor şi a calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România înregistraţi în baza de date a ANOFM la nivel judeţean/naţional – corelarea cu FEP.
 • Centralizare a disponibilului forţei de muncă reprezentată de persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România (pe sectoare & competenţe) la nivel naţional şi judeţean.

Locuire

Asigurarea accesului la locuinţele nealocate, construite de Agenţia Naţională pentru Locuire sau prin Programul de construcţii sociale şi de necesitate

 • Identificarea locuinţelor construite din programe finanţate de la bugetul de stat, recepţionate, dar care nu au fost atribuite către persoane/familii beneficiare.
 • Crearea cadrului juridic prin care locuinţe sociale/ locuinţe pentru tineri / locuinţe de necesitate pot fi atribuite către grupul ţintă – Stabilirea modului de decontare a costurilor (întreţinere, chirie etc.); – Stabilire criterii de alocare către persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România (persoane vulnerabile / număr de copii / vârstă).
 • Elaborarea unei metodologii de ocupare a locuinţelor (localitate / zone din localitate) în funcţie de informaţiile colectate la vamă (tipul de şedere / vulnerabilitatea persoanelor /ocupaţie) şi în corelare cu măsurile sociale şi economice complementare (educaţie, sănătate, activităţi economice).
 • Atribuirea locuinţelor.

Asigurarea accesului la locuinţele nealocate, aflate în proprietate autorităţilor publice locale, a structurilor de cazare aflate proprietatea autorităţilor publice centrale si a unităţilor locative private disponibile

 • Identificarea locuinţelor neocupate aflate în proprietatea APL.
 • Identificarea structurilor de cazare aflate în proprietatea autorităţilor publice centrale.
 • Identificarea unităţilor locative din proprietatea privată care pot fi utilizate.
 • Crearea cadrului juridic prin care aceste locuinţe pot fi atribuite cu prioritate către persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România: – Stabilirea modului de decontare a costurilor (întreţinere, chirie etc.); – Stabilire criterii de alocare către grupul ţintă (persoane vulnerabile / număr de copii / vârstă).
 • Elaborarea unei metodologii de ocupare a locuinţelor (localitate / zone din localitate) în funcţie de informaţiile colectate la vamă (tipul de şedere / vulnerabilitatea persoanelor / ocupaţie) şi în corelare cu măsurile sociale şi economice complementare (educaţie, sănătate, activităţi economice).
 • Atribuirea unităţilor locative.

Reabilitarea şi/sau renovarea construcţiilor neutilizate în care pot fi cazate persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România

 • Dezvoltarea unui program de finanţare.
 • Identificarea construcţiilor aflate în proprietatea autorităţilor publice centrale şi locale ce pot face obiectul programului de construire de locuințe.

Construirea de locuinţe de necesitate prin intermediul Programului de construcţii de locuinţe sociale conform legii nr. 144/1996, desfăşurat în baza normelor metodologice de aplicare a Legii 114/1996, aprobate prin HG nr. 1275/2000, cu modificările şi completările ulterioare

 • Asigurarea unui buget adecvat pentru programul de locuinţe de necesitate pentru completarea stocului (1.000 de locuinţe la nivel naţional).

Comentariile CDMiR

Găsirea unei locuințe permanente, adecvate, și a unui loc de muncă reprezintă cele două elemente cheie ale unei vieți independente. O persoană face pasul decisiv către ieșirea din starea de dependență atunci când își poate asigura un venit mai mare decât cheltuielile zilnice, din muncă sau antreprenoriat, și o locuință decentă. Acesta este motivul pentru care am grupat cele două domenii. Este însă și motivul pentru care suntem dezamăgiți de măsurile propuse. Cele mai multe dintre ele sunt foarte generale sau cu un orizont îndepărtat de timp.

În ce privește ocuparea, adică sprijinul pentru angrenarea în activități generatoare de venit, observăm accentul pus pe activități administrative și co-laterale derulate de ANOFM, în detrimentul unor programe de sprijin direct pentru beneficiari. Pare că ANOFM, o instituție mare, consumatoare de resurse, dar cunoscută pentru lipsa cronică de eficiență și rezultate, profită de context pentru a-și „întări capacitatea”, adică același lucru pe care l-a făcut periodic, prin numeroase programe finanțate din fonduri europene.

Deja funcționează mai multe platforme de brokeraj între angajatori și potențiali angajați din Ucraina, dezvoltate de firme private sau de către voluntari. Este foarte puțin probabil că ANOFM va reuși vreodată să ofere un serviciu mai bun, deci majoritatea măsurilor propuse sunt inadecvate situației. Ar fi fost de dorit ca statul să își asume mai ferm punerea în practică a dispozițiilor care privesc recunoașterea calificărilor și facilitarea angajării, deja adoptate prin alte acte normative.

Nici sprijinul pentru antreprenoriat nu este unul consistent, ci se rezumă tot la campanii de informare și alte elemente administrative, consumatoare de timp și bani.

În domeniul ocupării, este vizibilă preocuparea pentru asigurarea unei forme de cazare pe termen scurt, prin identificarea și facilitatea accesului la unitățile locative existente. De altfel, este ceea ce statul face de la începutul crizei, cu destul de mult succes. În România nu există mari tabere provizorii, ci refugiații din Ucraina sunt direcționați către cazări comunitare. Au fost reglementate mecanisme de decontare parțială a costurilor, iar acestea au început să funcționeze.

Lucrurile sunt mai puțin promițătoare atunci când vorbim de măsuri pe termen lung. Guvernul își propune să identifice resurse financiare pentru un program de reabilitare sau chiar construcție de noi unități locative. Dacă luăm în calcul viteza foarte scăzută cu care astfel de programe, dedicate locuințelor sociale, s-au derulat în trecut, nu putem decât să rămânem pesimiști.

—-

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) monitorizează implementarea Strategiei Naționale privind Imigrația. Vom informa publicul periodic, prin articole pe această temă.

Începând cu aprilie 2021, activitatea Coaliției este sprijinită prin proiectul CDMiR: o viziune comună pentru integrarea migranților și refugiaților.

Proiectul este derulat de către Fundația Consiliul Național Român pentru Refugiați, în parteneriat cu Centrul pentru Inovare Publică și Asociația Novapolis – Centrul de Analize și Inițiative pentru Dezvoltare, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org .

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.