Ghid pentru accesul la piața muncii


Посібник з доступу наринок праці  для мігрантів та осіб, що користуються тимчасовим захистом у румунії

Доступ до праці на території румунії
Ресурси для пошуку місця роботи
Про трудовий договір
– Укладення трудового договору
– Основні види трудових договорів у Румунії
– Обов’язкова інформація у трудовому договорі
– Припинення трудового договору
Незалежна діяльність через заснування авторизованої фізичної особи (PFA) або товариства з обмеженою відповідальністю (SRL)
– Елементи, які необхідно враховувати при виборі форми, в якій вестиметься економічна діяльність
– Необхідні кроки та документи
– Застосовувані податкові аспекти
Договір про передачу авторських прав
– Податкові аспекти, що застосовуються
Порушення роботодавцем прав за трудовим договором
Переслідування на робочому місці.


Руководство по доступу на рынок труда для мигрантов и лиц, пользующихся временной защитой в Pумынии

Доступ к труду на территории Pумынии
Ресурсы для поиска места работы
О трудовом договоре
– Заключение трудового договора
– Основные виды трудовых договоров в Pумынии
– Обязательная информация в трудовом договоре
– Прекращение трудового договора
Независимая деятельность через учреждение авторизированного физического лица (PFA) или общества с ограниченной ответственностью (SRL)
– Элементы, которые необходимо учитывать при выборе формы, в которой будет вестись экономическая деятельность
– Необходимые шаги и документы
– Применяемые налоговые аспекты
Договор о передаче авторских прав
– Применимые налоговые аспекты
Нарушение работодателем прав по трудовому договору
– Преследование на рабочем месте


Ghid de angajare pe piața muncii din România a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară

Accesul la muncă pe teritoriul României
Resurse pentru găsirea unui loc de muncă
Despre contractul de muncă
– Încheierea unui contract de muncă
– Principalele tipuri de contracte de muncă în România
– Informații obligatorii într-un contract de muncă
– Încetarea contractului de muncă
Activități independente prin înființare unei persoane fizice autorizate (PFA) sau unei societăți cu răspundere limitată (SRL)
– Elemente de care să se țină cont în alegerea formei sub care se va desfășura activitatea economică
– Pași și acte necesare
– Aspecte fi scale aplicabile
Contractul de cesiune a drepturilor de autor
– Aspecte fiscale aplicabile
– Încălcarea unor drepturi din contract de muncă de către angajator
Hărțuirea la locul de muncă


Guide for access to the labour market for migrants and beneficiaries of temporary protection in Romania

Access to work in Romania
Resources for finding a job
About the employment contract
– Conclusion of an employment contract
– The main types of employment contracts in Romania
– Mandatory information in an employment contract
– Termination of employment
Self-employment by initiating an activity as an authorized natural person (PFA) or a limited liability company (SRL)
– Elements to be taken into account when choosing the form under which the economic activity will be carried out
– Steps to be taken and required documents
– Applicable tax aspects
Copyright assignment agreement
– Applicable tax aspects
Breach of certain rights under the employment contract by the employer
Workplace harassment